Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Päävastuun työolojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä kantaa työnantaja. Hänen velvollisuutenaan on huolehtia siitä, että työhön liittyvät vaarat ja haitat on tunnistettu ja niiden vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen on arvioitu sekä tarvittavat parannustoimet tehty. Työnantajan vastuulla on myös työntekijöiden perehdytys ja opastus työturvallisuuteen ja työtehtäviin. Työturvallisuuden ja työterveyden huomioon ottamisella johtamisessa on merkittävä vaikutus henkilöstön työmotivaatioon ja työpaikkaan sitoutumiseen. Työympäristön vaaratekijöitä voidaan välttää hyvällä asiantuntevalla suunnittelulla.

Yhteisessä tilassa toimivien yhden tai useamman työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla pyrittävä tiedottamaan toisilleen havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä sekä tarpeellisesta toimintojen yhteensovittamisesta.

Myös opiskelijalla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön oppilaitoksessa ja työpaikalla. Työnantaja vastaa työssä oppijan turvallisuudesta samalla tavalla kuin työntekijöiden työturvallisuudesta työpaikalla myös silloin, kun opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan.

Hius- ja kauneudenhoitoalan ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jonka aikana opiskelija hankkii osan tutkinnon perusteiden edellyttämästä ammattitaidosta. Koulutuksen järjestäjä vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Työpaikalla tapahtuvalla oppimisjaksolla opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työpaikkaan, ellei siitä ole erikseen sovittu tai kyseessä on oppisopimuskoulutus. Työpaikalla tapahtuva oppiminen rinnastetaan työturvallisuuslaissa vuokratyöhön, joten työturvallisuusmääräykset sitovat koulutuksen järjestäjää, työpaikkaa ja opiskelijaa samalla tavoin kuin vuokratyösuhteessa.

Työskentely yhteisellä työpaikalla

Yhteinen hius- ja kauneudenhoitoalan työpaikka on kyseessä, kun:

 • työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja eli pääasiallisen määräysvallan käyttäjä
 • työpaikalla toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja hius- ja kauneudenhoitoalan palvelujen tarjoajana
 • toiminnot ovat ajallisesti samanaikaisia tai peräkkäisiä ja
 • eri työnantajien tai itsenäisten työnsuorittajien työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen.

Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan, muiden työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

Päätyönantajan on varmistettava, että yhteisellä työpaikalla työskentelevät työntekijät ovat saaneet riittävät tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan turvallisuusohjeista.

Lisäksi heille on tiedotettava palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä.

Myös muiden työnantajien ja työnsuorittajien on tiedotettava niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita heidän työnsä voi aiheuttaa.

Työturvallisuuslaki 738/2002, 49 § ja 50 §

Yhteisen työpaikan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan vastuulla on

 • turvallisuusohjeiden laatiminen ja niistä tiedottaminen
 • toimintojen yhteensovittaminen
 • liikenteen ja liikkumisen järjestäminen alueella
 • järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen
 • työolosuhteiden yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtiminen
 • tiedottaminen.

Työpaikalla nähtävillä pidettävät lait

 • Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 16 §
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 53 §
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 23 §
 • Työaikalaki (872/2019) 43 §
 • Työsopimuslaki (55/2001) 13 luku 10 § 
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 25 §
 • Työturvallisuuslaki (738/2002) 67 §
 • Vuosilomalaki (162/2005) 35 §

Nämä lait sekä niitä täydentävät määräykset tulee pitää työntekijöiden nähtävillä kaikilla työpaikoilla. Lait löytyvät Internetistä osoitteista finlex.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/lainsaadanto(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).


Seuraavaksi