Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Tavarantoimittaja toimittaa muista kemikaaleista kuin kosmetiikasta käyttöturvallisuustiedotteen tilauksen yhteydessä maksutta. Työnantajan on laadittava luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ja pidettävä se ajan tasalla. Luetteloon ei tarvitse merkitä kosmetiikkatuotteita, vaan siihen tulee merkitä vain kemikaalilain mukaiset kemikaalit. Luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä.

Käyttöturvallisuustiedotteen tarkoituksena on välittää käyttäjälleen ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia kemikaalien turvallisen käsittelyn varmistamiseksi. Käyttäjille ovat erityisen tärkeitä tiedot, jotka koskevat kemikaalien käsittelyä, altistumisen ehkäisyä, henkilökohtaisia suojaimia, ensiapuohjeita ja ohjeita tulipalon varalta.

Kosmetiikasta tulee työperäisen riskin arviointia varten olla käytettävissä vastaavat tiedot kuin kemikaaleista. Käytännössä nämä tiedot löytyvät kunkin kosmetiikkatuotteen pakkausmerkinnöistä, jotka sisältävät muun muassa käyttötarkoituksen, koostumuksen sekä turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet ja varoitukset.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työnantajan on selvitettävä työntekijöiden kemiallisille tekijöille eli kemikaaleille ja kosmeettisille aineille altistumisen luonne ja määrä niin, että työnantaja voi tehdä riskinarvioinnin, mikäli aineista on haittaa työntekijöiden terveydelle.

Riskinarvioinnissa on huomioitava seuraavat asiat:

  • vaarojen selvittäminen ja arviointi
  • työntekijöiden altistumisen arviointi
  • työntekijöiden mahdolliset yksilölliset herkkyydet
  • riskien ja vaarojen poistamis- ja vähentämiskeinojen määritteleminen
  • toimenpiteiden toteutus
  • toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraaminen.

Riskinarvioinnissa on huomioitava myös poikkeustilanteet, esimerkiksi aineiden, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä, sekoittuminen. Kemiallisten tekijöiden riskiarviointi on tehtävä kirjallisesti ja se on pidettävä ajan tasalla.

Suojainten valinta

Suojainten valinnassa tulee noudattaa valmistajan tuotekohtaisia ohjeita. Näiden ohjeiden laiminlyönti, tai esimerkiksi valmistajan suosituksesta poikkeavien suojainten käyttö tulee perustella riskinarvioinnissa ja myös varmistaa, että valituilla suojaimilla saavutetaan riittävä vaikutus. Käytettäessä useita tuotteita yhtä aikaa tai peräkkäin, on huomioitava, että sama suojain ei välttämättä sovi kaikille tuotteille.

Perehdyttäminen

Työntekijää on riittävästi perehdytettävä kemikaalien ja kosmeettisten valmisteiden käsittelyyn sekä suojautumaan altistumiselta työprosesseissa syntyville kemikaaleille. Lisäksi työntekijät on opetettava toimimaan vaaratilanteissa sekä käyttämään ja huoltamaan tarvittavia suojaimia.

Varastointi, säilytys ja jätteiden käsittely

Kemikaalien varastointi, säilytys ja jätteiden käsittely tulee hoitaa asianmukaisesti. Kemikaalit ja kosmetiikkatuotteet tulee säilyttää alkuperäispakkauksissa, joista ilmenee vaikuttavat aineet ja suojautumisen tarve. Tunnistamattomia kemiallisia aineita tai kosmetiikkaa ei tule käyttää.

Tuotteiden valinta ja pakkausmerkinnät

Kemikaaleja esimerkiksi puhdistusaineita ja kosmetiikkaa valittaessa tavoitteena on mahdollisimman vaaraton ja käyttötarkoitukseensa sopiva tuote. Myös niiden käytössä syntyvän jätteen, kuten pakkausjätteen ja likaantuneiden työvälineiden, määrä ja käsittely tulee ottaa huomioon.

Tuotteiden pakkausmerkinnät koostuvat kuvasymboleista ja lausekkeista. Kemikaalin merkinnöistä tulee käydä ilmi kemikaalin kauppanimi, kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan yhteystiedot, valmisteen sisältämät vaaralliset aineet luokitusperustepäätöksen mukaisesti, varoitusmerkit, vaaraa osoittavat H-lausekkeet ja turvallisuustoimia osoittavat P-lausekkeet. Työpaikalla on huolehdittava siitä, että siirrettäessä kemikaalia toimituspakkauksista käyttöastioihin vastaavat merkinnät liitetään uuteen astiaan.

Kosmetiikkatuotteiden pakkauksissa pitää puolestaan olla vastuuhenkilön nimi ja osoite, alkuperämaa (jos tuote on valmistettu EU:n ulkopuolella), sisällön määrä, säilyvyys, turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet ja varoitukset, eränumero, tuotteen käyttötarkoitus (jos se ei käy ilmi sen esittelystä) sekä ainesosaluettelo.


Seuraavaksi